Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

MARIA BOODSCHAP
ONZE LIEVE VROUWE BOODSCHAP

25 mrt

Maria wordt door het gehele jaar heen vereerd. Vandaag is, na Maria Lichtmis (2 februari), de 2e ronde met Maria (= OLV = Onze Lieve Vrouwe) Boodschap. Op 2 juli is er de OLV Visitatie. Het overlijden van Maria (OLV Hemelvaart of Tenhemelopneming) wordt herdacht op 15 augustus. Dan op 8 september haar geboorte en op 21 november de OLV presentatie. Voorts is er op 8 december nog Maria onbevlekte ontvangtenis.

Op haar 14e verloofde ze zich met Jozef, een timmerman. Aartsengel Gabriël kwam haar vandaag mededelen dat zij via 'overschaduwing' door de Heilige Geest de moeder van de Verlosser zou worden. Garbriël begroette Maria met: "Wees gergroet gij uitverkorene". Daarna volgde de engel dat zij zwanger zou worden en een zoon ter wereld brengt die Maria Jezus moet noemen. Maria valt achterover van verbazing omdat zij aangaf geen gemeenschap met een man te hebben. Garbriël antwoord: "De Heilige Geest zal over U komen en de kracht des Allerhoogsten zal over U komen". Overigens had Gabriël vroeger zijn naamdag op 24 maart en is één van de 7 aartsengelen, en één van de drie met name in de bijbel genoemd. Tegenwoordig worden de aartsengelen op 29 september vereerd.
De geboorte van haar zoon Jezus Christus, geboren in een stal te Betlehem, wordt op 25 december met kerstmis gevierd. Jozef had het Goddelijk plan aanvaard door Maria na de bevalling te huwen (of toch niet echt? Zie ook Jozef) Het gezin Jozef, Maria en Jezus staat bekend als de Heilige Familie. Dit wordt op de eerste zondag na kerstmis gevierd.
Jozef stierf enkele jaren later in hun stede Nazareth. Ook nadat Jezus zijn moeder verliet om zijn missie met prediken aan te vangen, bleef Maria op de achtergrond bij hem. Zij volgde haar zoon na het doodsvonnis, de kruisdraging en de kruisiging tot en met het overlijden van Jezus, wat met Pasen gevierd wordt. Vervolgens trok ze met Johannes naar Klein Azië, waar ze ook overleed. Zij werd op bijzondere wijze verheerlijkt, doordat God niet alleen haar ziel opnam, maar ook haar lichaam. (OLV Hemelvaart of Tenhemelopneming: 15 augustus).
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat er vele inspiraties en Mariaverschijningen zijn geweest. Dit geeft wel aan hoe sterk haar verering is. Nog steeds trekken hele mensenmassa's naar pelgrimsoorden waar Maria aan verbonden is.