Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

SERVATIUS (OVERLEDEN 384)

13 mei

Servatius kwam uit Armenië en werd door de paus tot bisschop van Tongeren benoemd. Tongeren gold in die dagen als noordelijkste gewesten van het Romeinse Rijk als moeilijk te besturen gebied. Ook al vanwege de vele invallen van Germaanse stammen. Ook Servatius, was gelijk Marcarius, een felle tegenstander van het arianisme (een stroming binnen de Christelijke kerk). Hij zou ook een zeer goede band onderhouden hebben met Athanasius, het eeuwige slachtoffer van de arianen. Maar Servatius kreeg in Tongeren goede voet aan grond en was beschermer en weldoener voor armen en onderdrukten. Maar tijdens afwezigheid tijdens een van zijn reizen raakte viel Tongeren weer terug naar heidense leefgewoonten en dito misdaad. Servatius trachtte daar hardhandig tegenop te treden, maar de bevolking keerde zich tegen hem. Hij vluchtte naar Maastricht, een stad in opkomst.
Servatius kreeg vervolgens een openbaring van God dat de Hunnen plunderend door de regio en Frankrijk zouden trekken alles op hun pad zouden vernielen, als voor het bandeloze gedrag van Tongeren. Daarop vertrok Servatius voor een Pelgrim naar Rome en kreeg voor het altaar van van de St. Pieter een verschijning van God met een schare engelen met Petrus en Paulus. Volgens de legende sprak Petrus tot hem:"Waarom, allerheiligste man, houdt gij zo aan met bidden? Weet, dat de Almachtige in zijn rechtvaardigheid vast besloten heeft, dat de Hunnen Gallië binnenvallen en alle steden en sterkten van Europa zullen verwoesten, en dat de stad Tongeren om de zonden van haar inwoners in puinhopen zal verkeren. In die stad, die om haar misdaden ten onder gaat, zult gij uw graf niet hebben, maar het heeft de Almachtige behaagd Maastricht, de stad die gij zeer bemint, te behouden". Daarop vertrok Servatius weer naar Maastricht. Vanuit Maastricht ondernam Servatius vele missiereizen in het Limburgse en het aangrenzende Rijnland, onderwijl het arianisme verketterende en aan het arianisme loyale collega's het leven zuur te maken of te trachtten deze uit hun ambt te zetten.
Servatius kreeg zijn hemelse geboorte op 13 mei 384. Maar in zijn leven genoot hij zo'n hoog aanzien dat al zijn 20 opvolgers ook al bij voorbaat Heilig verklaard werden. Eeuwen lang bezochten hoogwaardigheidsbekleders zijn graftombe. Deze rust op de plaats waar Servatius langs de openbare weg begraven lag en nu dus de St. Servaas Basiliek staat.

Servatius is de derde in de reeks van de IJsheiligen. De andere IJsheiligen zijn:
Mamertus (11 mei)
Pancratius (12 mei)
Bonifacius (14 mei)